środa, 5 grudnia 2018

Pierwsza pomoc - omdlenia i oparzenia


Pierwsza pomoc - omdlenia i oparzenia

Udzielenie pierwszej poszkodowanemu jest obowiązkiem każdego człowieka. Zgodnie z art. 162 kodeksu karnego:
"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

W dzisiejszym wpisie przybliżymy zasady postępowania w razie omdlenia i w razie oparzenia. A wszystkich chętnych do zgłębienia tematu oraz opanowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem:

Omdlenie - zasady udzielenia pierwszej pomocy

W przypadku omdlenia, poszkodowanego należy ułożyć na wznak z nogami uniesionymi ku górze, a głową ułożoną poniżej tułowia. Należy zadbać o dostęp świeżego powietrza, pamiętając o tym, aby rozluźnić uciskające części odzieży. Jeśli te czynności okażą się mało skuteczne i poszkodowany nadal nie odzyska przytomności, należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Oparzenie - zasady udzielenia pierwszej pomocy

W przypadku oparzenia termicznego w pierwszej kolejności musimy usunąć czynnik sprawczy - czynnik parzący. Następnie usuwamy odzież, pamiętający by nie usuwać części ubrania przylegających do ciała. Poparzone miejsce schładzamy zimną wodą. Należy również w miarę możliwości usunąć elementy metalowe, np. pierścionki. Powstałe na skórze pęcherze należy przykryć  sterylnym opatrunkiem. Po wykonaniu tych podstawowych czynności, wzywamy pogotowie.
Przy oparzeniach termicznych pamiętajmy również o tym, aby oparzonej skóry nie smarować maścią, kremem czy tłuszczem. Gasząc ogień na człowieku należy sięgnąć albo po koc gaśniczy,  albo po wodę - nigdy po gaśnicę.
W przypadku oparzeń chemicznych postępujemy w podobny sposób -zaczynamy od usunięcia czynnika parzącego, następnie usuwamy odzież z poszkodowanego, pamiętający by użyć do tego rękawic ochronnych lub też czystej odzieży. Usuwamy elementy metalowe, a oparzone miejsce schładzamy zimną wodą. Po założeniu jałowego opatrunku wzywamy pogotowie. Opakowanie po środku żrącym należy zabezpieczyć. Pamiętajmy również, że w przypadku połknięcia substancji żrącej nie należy prowokować wymiotów.

wtorek, 6 listopada 2018

Choroba zawodowa - definicja, wykaz, procedura


Choroba zawodowa - definicja, wykaz,  procedura

Definicję choroby zawodowej znajdziemy w kodeksie pracy. Zgodnie z kodeksem za chorobę zawodową uznaje się:

 "chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".” art. 2351.


Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych. Zestawienie oprócz wykazu chorób zawodowych zwiera również informacje o okresach, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Podejrzenie choroby zawodowej - procedura postępowania

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać sam pracownik (bądź były pracownik) za pośrednictwem lekarza, lekarz bądź też pracodawca. Podejrzenie choroby zawodowej należy zgłaszać właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą specjalnego formularza. Lekarz, wydający orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej bądź taż o braku podstaw do jej rozpoznania  musi spełniać wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy oraz być zatrudnionym w jednej z jednostek orzeczniczych. Orzeczenie wydaje na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika/ byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.

Ocena narażenia zawodowego

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie chorób zawodowych, ocenę narażenia zawodowego przeprowadzają:

- lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem - w związku z podejrzeniem choroby zawodowej;

- lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej  - w trakcie procedury ustalania rozpoznania choroby zawodowej;

- właściwy państwowy inspektor sanitarny.

Dokonując oceny narażenia zawodowego należy wziąć pod uwagę czynniki chemiczne i fizyczne (rodzaje, wartości stężeń, czas narażenia zawodowego), czynniki biologiczne (rodzaj, kontakt, okres utajenia, mechanizm działania, droga szerzenia się czynnika), czynniki o działaniu uczulającym, czynniki o działaniu rakotwórczym oraz sposób wykonywania pracy (obciążenie wysiłkiem fizycznym, chronometraż czynności).

Należy pamiętać, że lekarz może prosić pracodawcę o uzupełnienie niezbędnych informacji dotyczących m.in. przebiegu i organizacji pracy- praca w godzinach nadliczbowych, dane o narażeniu zawodowym, wyniki i pomiary czynników szkodliwych, środki ochrony indywidualnej czy próbki substancji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej bądź też o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej właściwy państwowy inspektor sanitarny przesyła do:

- zainteresowanego pracownika/ byłego pracownika;

- pracodawcy;

- jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie;

- właściwego okręgowego inspektora pracy.

Szkolenia bhp dla firm

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp dla firm - szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i pracodawców. Szkolenia prowadzone przez doświadczonych Inspektorów bhp, realizujące programy dostosowane do konkretnych stanowisk pracy to źródło niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy klientów z całej Polski. 


niedziela, 14 października 2018

Wypadek przy pracy - procedura postępowania

Wypadek przy  pracy - procedura postępowania


Zarówno pracownicy, którzy są świadkami wypadku przy pracy, jak i sam pracodawca w momencie wystąpienia tego zdarzenia powinni postępować zgodnie z kilkoma podstawowymi zasadami. 

Zgłoszenie wypadku - obowiązek każdego pracownika

Każdy pracownik, który jest świadkiem wypadku ma przede wszystkim obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu. W dalszej kolejności powinien zawiadomić on  o zaistniałym wypadku przełożonego oraz ostrzec swoich współpracowników. Należy podkreślić, że obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie. Zgłoszenie należy przekazać przełożonemu osoby poszkodowanej w formie pisemnej, zawierającej dodatkowo dane kontaktowe osoby zgłaszającej wypadek.

Jeżeli stan osoby poszkodowanej na to pozwala, osoba ta  powinna bezzwłocznie  sama zawiadomić o zaistniałym wypadku swojego pracodawcą.Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy jest zabezpieczenie miejsca wypadku oraz zadbanie o udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.  Na barkach pracodawcy spoczywa również obowiązek zawiadomienia inspektora pracy oraz prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, jak również o każdym wypadku, który spowodował wymienione skutki, a który miał związek z pracą i może zostać uznany za wypadek przy pracy. 

Dalszy etap postępowania powypadkowego obejmuje ustalenie okoliczności oraz przyczyn wystąpienia wypadku oraz opracowanie stosownej dokumentacji. W tym celu pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest zbadanie okoliczności, przyczyn oraz związku lub braku związku  wypadku z wykonywaną pracą.

Praca zespołu powypadkowego

Do zadań zespołu powypadkowego należy w pierwszej kolejności sprawdzenie miejsca wypadku, stanu maszyn i urządzeń oraz warunków pracy. Członkowie zespołu powinni wykonać odpowiednie szkice bądź fotografie miejsca wypadku. W ramach zbierania niezbędnych informacji, zespół powypadkowy powinien wysłuchać poszkodowanego oraz świadków wypadku, poprosić o opinię lekarza oraz dokonać prawnej oceny wypadku.

Dokumentacja powypadkowa powinna zostać sporządzona nie później niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Dokumentacja składa się z protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karty wypadku - w przypadku osoby świadczącej pracę na podstawie innej niż stosunek pracy.

Zanim protokół powypadkowy zostanie zatwierdzony przez pracodawcę,  należy zapoznać z jego treścią osobę poszkodowaną  bądź też rodzinę zmarłego pracownika -  mają oni prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści zawartych w dokumentacji powypadkowej.

 W ciągu pięciu dni od dnia sporządzenia protokół powypadkowy musi zostać zatwierdzony przez pracodawcę, a następnie przekazany poszkodowanemu lub jego rodzinie. Poszkodowany lub w przypadku wypadku śmiertelnego - jego rodzina mają prawo w ciągu 14 dni zgłosić do Sądu Pracy zastrzeżenia dotyczące treści protokołu.

Pamiętajmy, że w razie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych protokół powypadkowy należy również przekazać Państwowej Inspekcji Pracy i prokuraturze.


Szkolenia bhp dla firm

Wszystkich pracodawców, którzy chcą nie tylko dopilnować realizacji obowiązku przeprowadzania szkoleń bhp okresowych pracowników, ale także, a może przede wszystkim chcą zadbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w swoim zakładzie pracy, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp dla pracowników i pracodawców. Szkolenia bhp dopasowane są do konkretnych stanowisk pracy. Szkolenia organizujemy dla klientów na ternie całej Polski. Gwarantujemy doskonałą kadrę szkoleniową, składającą się z doświadczonych Inspektorów bhp oraz konkurencyjne ceny i atrakcyjne pakiety szkoleniowe dla firm.  Szczegóły naszej oferty pod linkiem.Zapraszamy!

środa, 5 września 2018

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia?


Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia?


Omdlenie jest chwilową utratą przytomności, która została spowodowana przejściowym niedokrwieniem mózgu. Omdlenia wywołane zaburzeniami pracy serca mogą być groźne dla życia. Jeśli jesteśmy więc  świadkami omdlenia, powinniśmy osobie poszkodowanej udzielić natychmiastowej pomocy, stosując się do kilku podstawowych zasad.
 


Jak postępować w przypadku omdlenia?

Po pierwsze osobę poszkodowaną należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej. W tym celu poszkodowanego układamy na wznak, a jego nogi unosimy pod kątem 30 stopni. W następnej kolejności sprawdzamy, czy osoba oddycha, sprawdzamy tętno oraz stan świadomości. Jeśli nasze dotychczasowe działania pomogą i poszkodowany odzyska przytomność, należy zadbać o to, aby od razu nie wstawał, gdyż grozi to ponownym omdleniem.

Jeśli nasze starania nie przyniosą zamierzonego rezultatu i poszkodowany nie odzyska przytomności w ciągu 2 minut, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej na boku, a następnie wezwać pogotowie. Należy przy tym pamiętać, aby do przyjazdu pogotowia kontrolować czynności życiowe osoby poszkodowanej.  

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników

Osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy szczególnie firmy - szkolenia adresujemy do pracowników, w tym do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę, jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Interesująca forma zajęć, dyskusje dydaktyczne oraz duża ilość praktyki z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego to elementy wpływające na efektywność organizowanych przez nas szkoleń.

Warto przypomnieć, że polskie prawo nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pierwszej pomocy. Zgodnie z kodeksem pracy:

"Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej."

Po szczegóły dotyczące przebiegu kursu pierwszej pomocy zapraszamy na naszą stronę internetową.

 

wtorek, 28 sierpnia 2018

Środki ochrony indywidualnej dla elektryka


Środki ochrony indywidualnej dla elektryka/ pracowników zagrożonych porażeniem prądem/ łukiem elektrycznym


W dzisiejszym wpisie zastanowimy się nad tym, w jakie środki ochrony osobistej powinien zostać wyposażony pracownik wykonujący prace w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektryczne, a więc zagrożenie porażenie prądem bądź też porażenie łukiem.


Sprzęt ochrony osobistej elektryka


Zgodnie z polskimi przepisami pracownicy narażenie na zagrożenia elektryczne mają obowiązek stosować sprzęt PPE. Za dostarczenie tego sprzętu odpowiada pracodawca. Sprzęt PPE jest zaprojektowany i wykonany  w taki sposób, aby skutecznie chronić odpowiednie części ciała, a w szczególności głowę i korpus przed zagrożeniami wywołanymi wyładowaniem łukowym.  Każdorazowo przed zastosowaniem sprzętu PPE pracownik ma obowiązek dokonać jego oględzin w celu weryfikacji  jego stanu.

Jakie ubranie dla pracowników zagrożonych porażeniem prądem/ łukiem elektrycznym ?


Należy pamiętać, że zabronione jest stosowanie wszelkich ubrań ze sztucznych materiałów, jeżeli nie zostały one specjalnie zaprojektowane i wykonane w celach ochronnych. Spodnie i koszule powinny być bawełniane - w żadnym wypadku z tworzyw sztucznych, które podatne są na wysoką temperaturę, a w momencie kiedy zaczynają się palić, topią się, przylegając do skóry.

Kolejnym wymogiem jest stosowanie w trakcie wykonywania prac pod napięciem koszuli z długim rękawem. Krótki rękaw to odsłonięcie znacznej powierzchni rąk, które pozostają wówczas  bez osłony.

Należy pamiętać, że ubrania ognioodporne nie są niepalne.  Jaka jest zatem zasada ich działania? Pod wpływem bardzo wysokiej temperatury powstałej podczas wyładowania może dojść do zapalenia ubrania ognioodpornego, ale po ok. 2 sekundach płomień na takim ubraniu powinien wygasnąć samoczynnie po odcięciu ubrania od źródła energii. Ubranie PPE chronię skórę przed przedostaniem się ciepła, a więc przed oparzeniami co najmniej drugiego stopnia.

Oznakowanie ubrań ochronnych


Każde ubranie ochronne powinno zawierać kilka podstawowych informacji:

- energia zdarzenia, na którą zaprojektowano ubranie;

- informacja, czy ubranie spełnia wymagania ASTM F1506;

- dane producenta;

- instrukcję obsługi;

- kod systemu identyfikacji;

- rozmiar.  

Szkolenia bhp


Więcej wskazówek na temat bezpiecznej pracy osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z zagrożeniami  elektrycznymi  nasi Inspektorzy bhp przekazują na szkoleniach okresowych bhp. Program przeprowadzanych  szkoleń bhp zawsze  dostosowujemy do konkretnych stanowisk pracy, tak aby zoptymalizować efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Szkolenia bhp organizujemy dla naszych klientów na terenie całej Polski, gwarantując terminowość i konkurencyjne ceny.

Więcej szczegółów naszej oferty szkoleniowej bhp znajduje się na stronie  Zapraszamy.  


niedziela, 19 sierpnia 2018

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - bhp


Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - bhp

Dziś omówimy jeden z podstawowych tematów poruszanych podczas szkoleń okresowych bhp, a mianowicie zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.  Zastanowimy się nad tym, jak dochodzi do porażenia prądem elektrycznym, jak uniknąć porażenia oraz jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym.
Jak dochodzi do porażenia prądem elektrycznym?

Przyczyn porażeń prądem elektrycznym jest wiele. Do podstawowych należy zaliczyć nieostrożność, lekkomyślność, lekceważenie przepisów bhp,  niezaznajomienie się z instrukcją danego urządzenia czy też nieodpowiednią konserwację sprzętu. Często przyczyną porażenia prądem jest zwykła ludzka pomyłka.

Jakie są skutki porażenia prądem elektrycznym?

Porażenie prądem elektrycznym pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Działanie pośrednie prądu elektrycznego, a więc bez przepływu prądu przez ciało człowieka, może skutkować takimi urazami, jak oparzenia ciała (np. na skutek zwarcia elektrycznego bądź dotknięcia nagrzanych elementów), uszkodzenia wzroku spowodowane dużą jaskrawością łuku elektrycznego, uszkodzenia mechaniczne ciała wiążące się np. z upadkiem z wysokości. Przepływ prądu elektrycznego przez ciało ludzkie (tzw. prądu rażeniowego) może spowodować takie dolegliwości jak kurcze mięśni, zaburzenia oddechu i krążenia krwi, migotanie komór sercowych czy oparzenia skóry i wewnętrznych części ciała.

Jak uniknąć porażenia prądem elektrycznym?

W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym należy zastosować szereg środków ochrony przeciwporażeniowej. Przede wszystkim należy zadbać o zastosowanie ochrony przed dotykiem bezpośrednim (a więc stosowanie odpowiednich obudów i osłon) oraz ochrony przed dotykiem pośrednim (jak chociażby samoczynne wyłączenie zasilania). Należy również stosować wysokoczułe urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz wprowadzić odpowiednią organizację pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Jak już wspomnieliśmy, jedną z przyczyn porażeń prądem   jest nieznajomość instrukcji danego urządzenia. Aby więc zapobiec tego typu przypadkom, każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek zapoznania się i przestrzegania instrukcji urządzenia oraz zaleceń DTR.

Kolejnym działaniem prewencyjnym powinno być zadbanie o odpowiednią konserwację sprzętu elektrycznego i oświetleniowego. Czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane tylko i wyłączeni przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających uprawnienia SEP. Wszyscy pracownicy powinni zaś wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń czy instalacji elektrycznej bezzwłocznie zgłaszać uprawnionemu pracownikowi.

Jak ratować porażonego prądem elektrycznym?

Podstawową zasadą, o której należy pamiętać udzielając pierwszej pomocy osobie porażonej prądem, jest w pierwszej kolejności odłączenie porażonego od źródła prądu. Zanim tego nie zrobimy, pod żadnym pozorem nie wolno nam dotykać poszkodowanego. Źródło prądu należy odłączyć, używając przedmiotu, który nie przewodzi prądu (drewno, guma).

Następnie należy sprawdzić stan poszkodowanego -sprawdzamy czy dana osoba jest przytomna oraz czy oddycha. Należy bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe (jeśli jest taka możliwość, można zlecić to osobie trzeciej) i jeśli poszkodowany nie oddycha - przystąpić do reanimacji. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Należy pamiętać, aby do momentu przybycia pogotowia ratunkowego nie zostawiać poszkodowanego samego.

Szkolenia bhp wstępne i okresowe

Właścicieli firm zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp - wstępnych i okresowych dla pracowników i pracodawców. Szkolenia prowadzą doświadczeni Inspektorzy bhp, którzy dostosowują program szkolenia do konkretnych stanowisk pracy. Wysoki poziom merytoryczny zajęć to gwarancja zwiększenia bezpieczeństwa pracy w Państwa firmie. Po szczegóły dotyczące oferty szkoleniowej zapraszamy na stronę internetową https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp// .


poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Praca na wysokości - zasady bhp


Praca na wysokości - zasady bhp


Wiele prac związanych z produkcją, magazynowaniem, transportem, pielęgnacją zieleni, prac budowlanych, montażowych czy remontowych kwalifikuje się do tzw. prac na wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. pod pojęciem "pracy na wysokości" należy rozumieć pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Należy pamiętać, że prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, a upadek z wysokości jest częstą przyczyną wypadków, w tym wypadków śmiertelnych.  

 


Praca na wysokości - regulacje prawne


Zasady pracy na wysokości określają:

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - rozporządzenie określa warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych oraz pracy na wysokości;Ogólne zasady bhp pracy na wysokości

Prace na rusztowaniach, podestach roboczych, drabinach


Zgodnie ze wspomnianymi wyżej rozporządzeniami prace na wysokości należy przeprowadzać z zachowaniem kilku podstawowych zasad bhp. Postanowiliśmy stworzyć krótką listę zaleceń -  pozwoli ona uporządkować niezbędną wiedzę i  wyrobić nawyki niezbędne podczas prowadzenia prac na wysokości.

Organizując i wykonując  prace na wysokości pamiętaj o kilku podstawowych zasadach:

·         Na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka, a jeśli takiej nie ma przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób zapobiegający wypadnięciu osób. (§106 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.);

·         Pracy na wysokości nie wolno rozpoczynać bez dokładnego jej zaplanowania - co więcej,  należy zapewnić właściwy nadzór wykonywania tego typu pracy.

·         Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu ochronnego dostosowanego do specyfiki pracy na wysokości . Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy pracownicy potrafią we właściwy sposób posługiwać się przydzielonym im sprzętem ochronnym.

·         Jeśli dany rodzaj pracy na wysokości można wykonać przy użyciu takich urządzeń jak chociażby podesty, schodki przystawne, należy rezygnować z użycia drabin.

·         Prace na wysokości należy zorganizować tak, aby nie wiązały się z koniecznością wychylania się pracownika poza poręcz balustrady czy obrys urządzenia, na którym się znajduje.

·         Osoby pracujące przy montażu i demontażu rusztowań i ruchomych podestów roboczych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.

·         Użytkowanie rusztowania możliwe jest jedynie po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy bądź inną uprawnioną do tego osobę. Odbiór rusztowania musi zostać potwierdzony w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

·         Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczba i rozmieszczenie zakotwień rusztowania, jak również wielkość siły kotwiącej powinny zostać określone w projekcie rusztowania bądź też w dokumentacji producenta.

·         Rusztowania i podesty powinny być każdorazowo sprawdzane przez uprawnioną do tego osobę po silnym wietrze, opadach, przerwach w pracy dłuższych niż 10 dni oraz przechodzić przegląd okresowy nie rzadziej niż raz w miesiącu.
·         Należy pamiętać, że zarówno na rusztowaniu, jak i na ruchomym podeście roboczym musi być umieszczona tablica informacyjna zwierająca takie dane jak: wykonawca montażu rusztowania/ ruchomego podestu roboczego (z podaniem imienia i nazwiska), dopuszczalne obciążenia rusztowania/ pomostów/ podestu.

·         Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości ok. 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia (§ 138 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

·         W przypadku przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. (§ 139 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

·         Osoby, które korzystają z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych czy ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu (§ 142 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

·         Przy użytkowaniu drabin przenośnych należy pamiętać, że drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi 1 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić 75°.


Szkolenia bhp wstępne i okresowe/ usługi bhp dla firm/ opieka bhp na placu budowy

Firmy szukające wsparcia specjalistów w dziedzinie bhp zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usługowo-szkoleniową. Przeprowadzamy szkolenia bhp okresowe i wstępne pracowników i pracodawców (szczegóły pod linkiem).
Naszym klientom oferujemy również kompleksową opiekę bhp nad firmami oraz na placach budowy (link).

Naszą kadrę stanowią doświadczeni Inspektorzy BHP, Instruktorzy szkoleń UDT, operatorzy i konserwatorzy urządzeń technicznych. Zapewniamy sprawną i terminową realizację usług, pełen profesjonalizm i satysfakcję z naszych działań. Serdecznie zapraszamy do współpracy.