środa, 23 stycznia 2019

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy


Czynniki szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy


Zgodnie z art. 207 kodeksu pracy  to  "Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy." Ma on obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników poprzez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,  uwzględniając przy tym zmieniające się warunki wykonywania pracy.  Dziś postaramy się uporządkować wiedzę na temat czynników, które mają szkodliwe bądź uciążliwe oddziaływanie na zdrowie człowieka, i na które każdy pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę.

Jakie czynniki szkodliwe i uciążliwe mogą występować w miejscu pracy?Czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w miejscu pracy możemy podzielić na czynniki fizyczne, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne oraz czynniki psychofizyczne.

Czynniki fizyczne to m.in.:

- hałas - hałasy ciągłe o nieznacznych zmianach natężenia i widma częstotliwości w czasie (jak szmery czy szumy) oraz hałasy impulsowe (jak huki i trzaski); szkodliwość hałasu uzależniona jest od natężenia, widma częstotliwości, czasu oddziaływania, charakteru zmian w czasie;

- mikroklimat - warunki cieplne w miejscu pracy - temperatura powietrza, wilgotność powietrza, prędkość ruchu powietrza;

- promieniowanie optyczne (w tym podczerwone i ultrafioletowe);

- promieniowanie jonizujące;

- promieniowanie laserowe;

- pole elektromagnetyczne;

- pole elektrostatyczne;

- pyły przemysłowe;

- wibracje.

Do czynników chemicznych należy zaliczyć m.in.:  substancje toksyczne, substancje drażniące, substancje uczulające, substancje rakotwórcze, substancje mutagenne. Substancje te mogą oddziaływać na organizm człowieka przez drogi oddechowe, przez skórę i błony śluzowe oraz przewód pokarmowy.

Czynniki biologiczne to mikroorganizmy roślinne i zwierzęce, takie jak bakterie, wirusy, grzyby czy pierwotniaki, i wytwarzane przez nie substancje toksyczne i alergiczne oraz makroorganizmy roślinne i zwierzęce.

Ostatnią grupą czynników szkodliwych w miejscu pracy są czynniki psychofizyczne, do których należy zaliczyć:
obciążenie fizyczne (zarówno statyczne, jak i dynamiczne; obciążenie statyczne powoduje długotrwałe  napięcie mięśni  na skutek tej samej pozycji ciała), 
- monotypię ruchową oraz 
- obciążenie psychiczne

Ograniczanie czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy, ciągłe dążenie do ulepszania warunków pracy powinno być sprawą nadrzędną zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.

Wszystkich właścicieli firm oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę warunków pracy zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm - działamy na terenie całej Polski. Zapraszamy na stronę: https://awans-bhp.pl/uslugi-bhp/

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowymObowiązki pracodawcy w okresie zimowym


Dla pracodawcy okres zimowy oznacza konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. W dzisiejszym materiale znajdziecie odpowiedź na pytanie, jakie podstawowe wymagania w czasie zimy musi spełnić każdy pracodawca wobec swoich pracowników.  Obowiązki pracodawcy w czasie zimy - podstawa prawna

Podstawowymi dokumentami określającymi podstawowe obowiązki pracodawcy w okresie zimowym jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Kodeks Pracy oraz  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279). Pamiętajmy, że okres zimowy zgodnie z Kodeksem Pracy oraz rozporządzeniem w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów trwa od 1 listopada do 31 marca.

Temperatura w miejscu  pracy - w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić w pomieszczeniach pracy temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy - metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania. Zgodnie z § 30. rozporządzenia temperatura ta nie może być niższa niż 14°C, chyba że względy technologiczne stoją na przeszkodzie w realizacji tego zalecenia. Co więcej, w pomieszczeniach pracy, przeznaczonych do wykonywania lekkiej pracy fizycznej, jak również w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Szczególne zalecenia dla pracodawcy w stosunku do pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeniu lub w nieogrzewanych pomieszczeniach zawiera załącznik nr 3  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - "Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych".  Rozdział 9 wspomnianego dokumentu przedstawia wymagania, jakie muszą spełniać pomieszczenia do ogrzewania się pracowników.  Zgodnie z §44:

" Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w  nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków."

Temperatura w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników nie może być niższa niż 16°C, a całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m². Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić pomieszczeń do ogrzewania się pracowników w okresie zimowym, musi on zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednie źródła ciepła.

Należy również pamiętać, że w przypadku spadku temperatury otoczenia poniżej 10°C pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni odzień ochronną, posiłki regenerujące oraz ciepłe napoje.

Kiedy pracownikowi przysługuje ciepły posiłek i napoje?

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki pracownikom wykonującym prace "związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcla u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca". Natomiast pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje w przypadku pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.

Praca przy odśnieżaniu dachów i chodników - obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie pracownika przy odśnieżaniu dachów i chodników wiąże się dla pracodawcy z kolejnymi obowiązkami.  Niezbędne informacje dla pracodawców kierujących pracowników do wykonywania tych czynności, znajdziecie w opublikowanym przez nas materiale na naszej stronie internetowej - "Odśnieżanie dachów – obowiązki pracodawcy względem pracownika". Zapraszamy do lektury.


środa, 5 grudnia 2018

Pierwsza pomoc - omdlenia i oparzenia


Pierwsza pomoc - omdlenia i oparzenia

Udzielenie pierwszej poszkodowanemu jest obowiązkiem każdego człowieka. Zgodnie z art. 162 kodeksu karnego:
"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

W dzisiejszym wpisie przybliżymy zasady postępowania w razie omdlenia i w razie oparzenia. A wszystkich chętnych do zgłębienia tematu oraz opanowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem:

Omdlenie - zasady udzielenia pierwszej pomocy

W przypadku omdlenia, poszkodowanego należy ułożyć na wznak z nogami uniesionymi ku górze, a głową ułożoną poniżej tułowia. Należy zadbać o dostęp świeżego powietrza, pamiętając o tym, aby rozluźnić uciskające części odzieży. Jeśli te czynności okażą się mało skuteczne i poszkodowany nadal nie odzyska przytomności, należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Oparzenie - zasady udzielenia pierwszej pomocy

W przypadku oparzenia termicznego w pierwszej kolejności musimy usunąć czynnik sprawczy - czynnik parzący. Następnie usuwamy odzież, pamiętający by nie usuwać części ubrania przylegających do ciała. Poparzone miejsce schładzamy zimną wodą. Należy również w miarę możliwości usunąć elementy metalowe, np. pierścionki. Powstałe na skórze pęcherze należy przykryć  sterylnym opatrunkiem. Po wykonaniu tych podstawowych czynności, wzywamy pogotowie.
Przy oparzeniach termicznych pamiętajmy również o tym, aby oparzonej skóry nie smarować maścią, kremem czy tłuszczem. Gasząc ogień na człowieku należy sięgnąć albo po koc gaśniczy,  albo po wodę - nigdy po gaśnicę.
W przypadku oparzeń chemicznych postępujemy w podobny sposób -zaczynamy od usunięcia czynnika parzącego, następnie usuwamy odzież z poszkodowanego, pamiętający by użyć do tego rękawic ochronnych lub też czystej odzieży. Usuwamy elementy metalowe, a oparzone miejsce schładzamy zimną wodą. Po założeniu jałowego opatrunku wzywamy pogotowie. Opakowanie po środku żrącym należy zabezpieczyć. Pamiętajmy również, że w przypadku połknięcia substancji żrącej nie należy prowokować wymiotów.

wtorek, 6 listopada 2018

Choroba zawodowa - definicja, wykaz, procedura


Choroba zawodowa - definicja, wykaz,  procedura

Definicję choroby zawodowej znajdziemy w kodeksie pracy. Zgodnie z kodeksem za chorobę zawodową uznaje się:

 "chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".” art. 2351.


Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych. Zestawienie oprócz wykazu chorób zawodowych zwiera również informacje o okresach, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Podejrzenie choroby zawodowej - procedura postępowania

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać sam pracownik (bądź były pracownik) za pośrednictwem lekarza, lekarz bądź też pracodawca. Podejrzenie choroby zawodowej należy zgłaszać właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą specjalnego formularza. Lekarz, wydający orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej bądź taż o braku podstaw do jej rozpoznania  musi spełniać wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy oraz być zatrudnionym w jednej z jednostek orzeczniczych. Orzeczenie wydaje na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika/ byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.

Ocena narażenia zawodowego

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie chorób zawodowych, ocenę narażenia zawodowego przeprowadzają:

- lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem - w związku z podejrzeniem choroby zawodowej;

- lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej  - w trakcie procedury ustalania rozpoznania choroby zawodowej;

- właściwy państwowy inspektor sanitarny.

Dokonując oceny narażenia zawodowego należy wziąć pod uwagę czynniki chemiczne i fizyczne (rodzaje, wartości stężeń, czas narażenia zawodowego), czynniki biologiczne (rodzaj, kontakt, okres utajenia, mechanizm działania, droga szerzenia się czynnika), czynniki o działaniu uczulającym, czynniki o działaniu rakotwórczym oraz sposób wykonywania pracy (obciążenie wysiłkiem fizycznym, chronometraż czynności).

Należy pamiętać, że lekarz może prosić pracodawcę o uzupełnienie niezbędnych informacji dotyczących m.in. przebiegu i organizacji pracy- praca w godzinach nadliczbowych, dane o narażeniu zawodowym, wyniki i pomiary czynników szkodliwych, środki ochrony indywidualnej czy próbki substancji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej bądź też o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej właściwy państwowy inspektor sanitarny przesyła do:

- zainteresowanego pracownika/ byłego pracownika;

- pracodawcy;

- jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie;

- właściwego okręgowego inspektora pracy.

Szkolenia bhp dla firm

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp dla firm - szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i pracodawców. Szkolenia prowadzone przez doświadczonych Inspektorów bhp, realizujące programy dostosowane do konkretnych stanowisk pracy to źródło niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy klientów z całej Polski. 


niedziela, 14 października 2018

Wypadek przy pracy - procedura postępowania

Wypadek przy  pracy - procedura postępowania


Zarówno pracownicy, którzy są świadkami wypadku przy pracy, jak i sam pracodawca w momencie wystąpienia tego zdarzenia powinni postępować zgodnie z kilkoma podstawowymi zasadami. 

Zgłoszenie wypadku - obowiązek każdego pracownika

Każdy pracownik, który jest świadkiem wypadku ma przede wszystkim obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu. W dalszej kolejności powinien zawiadomić on  o zaistniałym wypadku przełożonego oraz ostrzec swoich współpracowników. Należy podkreślić, że obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie. Zgłoszenie należy przekazać przełożonemu osoby poszkodowanej w formie pisemnej, zawierającej dodatkowo dane kontaktowe osoby zgłaszającej wypadek.

Jeżeli stan osoby poszkodowanej na to pozwala, osoba ta  powinna bezzwłocznie  sama zawiadomić o zaistniałym wypadku swojego pracodawcą.


Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy jest zabezpieczenie miejsca wypadku oraz zadbanie o udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.  Na barkach pracodawcy spoczywa również obowiązek zawiadomienia inspektora pracy oraz prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, jak również o każdym wypadku, który spowodował wymienione skutki, a który miał związek z pracą i może zostać uznany za wypadek przy pracy. 

Dalszy etap postępowania powypadkowego obejmuje ustalenie okoliczności oraz przyczyn wystąpienia wypadku oraz opracowanie stosownej dokumentacji. W tym celu pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest zbadanie okoliczności, przyczyn oraz związku lub braku związku  wypadku z wykonywaną pracą.

Praca zespołu powypadkowego

Do zadań zespołu powypadkowego należy w pierwszej kolejności sprawdzenie miejsca wypadku, stanu maszyn i urządzeń oraz warunków pracy. Członkowie zespołu powinni wykonać odpowiednie szkice bądź fotografie miejsca wypadku. W ramach zbierania niezbędnych informacji, zespół powypadkowy powinien wysłuchać poszkodowanego oraz świadków wypadku, poprosić o opinię lekarza oraz dokonać prawnej oceny wypadku.

Dokumentacja powypadkowa powinna zostać sporządzona nie później niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Dokumentacja składa się z protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karty wypadku - w przypadku osoby świadczącej pracę na podstawie innej niż stosunek pracy.

Zanim protokół powypadkowy zostanie zatwierdzony przez pracodawcę,  należy zapoznać z jego treścią osobę poszkodowaną  bądź też rodzinę zmarłego pracownika -  mają oni prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści zawartych w dokumentacji powypadkowej.

 W ciągu pięciu dni od dnia sporządzenia protokół powypadkowy musi zostać zatwierdzony przez pracodawcę, a następnie przekazany poszkodowanemu lub jego rodzinie. Poszkodowany lub w przypadku wypadku śmiertelnego - jego rodzina mają prawo w ciągu 14 dni zgłosić do Sądu Pracy zastrzeżenia dotyczące treści protokołu.

Pamiętajmy, że w razie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych protokół powypadkowy należy również przekazać Państwowej Inspekcji Pracy i prokuraturze.


Szkolenia bhp dla firm

Wszystkich pracodawców, którzy chcą nie tylko dopilnować realizacji obowiązku przeprowadzania szkoleń bhp okresowych pracowników, ale także, a może przede wszystkim chcą zadbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w swoim zakładzie pracy, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp dla pracowników i pracodawców. Szkolenia bhp dopasowane są do konkretnych stanowisk pracy. Szkolenia organizujemy dla klientów na ternie całej Polski. Gwarantujemy doskonałą kadrę szkoleniową, składającą się z doświadczonych Inspektorów bhp oraz konkurencyjne ceny i atrakcyjne pakiety szkoleniowe dla firm.  Szczegóły naszej oferty pod linkiem.Zapraszamy!

środa, 5 września 2018

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia?


Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia?


Omdlenie jest chwilową utratą przytomności, która została spowodowana przejściowym niedokrwieniem mózgu. Omdlenia wywołane zaburzeniami pracy serca mogą być groźne dla życia. Jeśli jesteśmy więc  świadkami omdlenia, powinniśmy osobie poszkodowanej udzielić natychmiastowej pomocy, stosując się do kilku podstawowych zasad.
 


Jak postępować w przypadku omdlenia?

Po pierwsze osobę poszkodowaną należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej. W tym celu poszkodowanego układamy na wznak, a jego nogi unosimy pod kątem 30 stopni. W następnej kolejności sprawdzamy, czy osoba oddycha, sprawdzamy tętno oraz stan świadomości. Jeśli nasze dotychczasowe działania pomogą i poszkodowany odzyska przytomność, należy zadbać o to, aby od razu nie wstawał, gdyż grozi to ponownym omdleniem.

Jeśli nasze starania nie przyniosą zamierzonego rezultatu i poszkodowany nie odzyska przytomności w ciągu 2 minut, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej na boku, a następnie wezwać pogotowie. Należy przy tym pamiętać, aby do przyjazdu pogotowia kontrolować czynności życiowe osoby poszkodowanej.  

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników

Osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy szczególnie firmy - szkolenia adresujemy do pracowników, w tym do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę, jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Interesująca forma zajęć, dyskusje dydaktyczne oraz duża ilość praktyki z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego to elementy wpływające na efektywność organizowanych przez nas szkoleń.

Warto przypomnieć, że polskie prawo nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pierwszej pomocy. Zgodnie z kodeksem pracy:

"Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej."

Po szczegóły dotyczące przebiegu kursu pierwszej pomocy zapraszamy na naszą stronę internetową.

wtorek, 28 sierpnia 2018

Środki ochrony indywidualnej dla elektryka


Środki ochrony indywidualnej dla elektryka/ pracowników zagrożonych porażeniem prądem/ łukiem elektrycznym


W dzisiejszym wpisie zastanowimy się nad tym, w jakie środki ochrony osobistej powinien zostać wyposażony pracownik wykonujący prace w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektryczne, a więc zagrożenie porażenie prądem bądź też porażenie łukiem.Sprzęt ochrony osobistej elektryka


Zgodnie z polskimi przepisami pracownicy narażenie na zagrożenia elektryczne mają obowiązek stosować sprzęt PPE. Za dostarczenie tego sprzętu odpowiada pracodawca. Sprzęt PPE jest zaprojektowany i wykonany  w taki sposób, aby skutecznie chronić odpowiednie części ciała, a w szczególności głowę i korpus przed zagrożeniami wywołanymi wyładowaniem łukowym.  Każdorazowo przed zastosowaniem sprzętu PPE pracownik ma obowiązek dokonać jego oględzin w celu weryfikacji  jego stanu.

Jakie ubranie dla pracowników zagrożonych porażeniem prądem/ łukiem elektrycznym ?


Należy pamiętać, że zabronione jest stosowanie wszelkich ubrań ze sztucznych materiałów, jeżeli nie zostały one specjalnie zaprojektowane i wykonane w celach ochronnych. Spodnie i koszule powinny być bawełniane - w żadnym wypadku z tworzyw sztucznych, które podatne są na wysoką temperaturę, a w momencie kiedy zaczynają się palić, topią się, przylegając do skóry.

Kolejnym wymogiem jest stosowanie w trakcie wykonywania prac pod napięciem koszuli z długim rękawem. Krótki rękaw to odsłonięcie znacznej powierzchni rąk, które pozostają wówczas  bez osłony.

Należy pamiętać, że ubrania ognioodporne nie są niepalne.  Jaka jest zatem zasada ich działania? Pod wpływem bardzo wysokiej temperatury powstałej podczas wyładowania może dojść do zapalenia ubrania ognioodpornego, ale po ok. 2 sekundach płomień na takim ubraniu powinien wygasnąć samoczynnie po odcięciu ubrania od źródła energii. Ubranie PPE chronię skórę przed przedostaniem się ciepła, a więc przed oparzeniami co najmniej drugiego stopnia.

Oznakowanie ubrań ochronnych


Każde ubranie ochronne powinno zawierać kilka podstawowych informacji:

- energia zdarzenia, na którą zaprojektowano ubranie;

- informacja, czy ubranie spełnia wymagania ASTM F1506;

- dane producenta;

- instrukcję obsługi;

- kod systemu identyfikacji;

- rozmiar.  

Szkolenia bhp


Więcej wskazówek na temat bezpiecznej pracy osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z zagrożeniami  elektrycznymi  nasi Inspektorzy bhp przekazują na szkoleniach okresowych bhp. Program przeprowadzanych  szkoleń bhp zawsze  dostosowujemy do konkretnych stanowisk pracy, tak aby zoptymalizować efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Szkolenia bhp organizujemy dla naszych klientów na terenie całej Polski, gwarantując terminowość i konkurencyjne ceny.

Więcej szczegółów naszej oferty szkoleniowej bhp znajduje się na stronie  Zapraszamy.