środa, 5 września 2018

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia?


Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia?


Omdlenie jest chwilową utratą przytomności, która została spowodowana przejściowym niedokrwieniem mózgu. Omdlenia wywołane zaburzeniami pracy serca mogą być groźne dla życia. Jeśli jesteśmy więc  świadkami omdlenia, powinniśmy osobie poszkodowanej udzielić natychmiastowej pomocy, stosując się do kilku podstawowych zasad.
 


Jak postępować w przypadku omdlenia?

Po pierwsze osobę poszkodowaną należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej. W tym celu poszkodowanego układamy na wznak, a jego nogi unosimy pod kątem 30 stopni. W następnej kolejności sprawdzamy, czy osoba oddycha, sprawdzamy tętno oraz stan świadomości. Jeśli nasze dotychczasowe działania pomogą i poszkodowany odzyska przytomność, należy zadbać o to, aby od razu nie wstawał, gdyż grozi to ponownym omdleniem.

Jeśli nasze starania nie przyniosą zamierzonego rezultatu i poszkodowany nie odzyska przytomności w ciągu 2 minut, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej na boku, a następnie wezwać pogotowie. Należy przy tym pamiętać, aby do przyjazdu pogotowia kontrolować czynności życiowe osoby poszkodowanej.  

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników

Osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy szczególnie firmy - szkolenia adresujemy do pracowników, w tym do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę, jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Interesująca forma zajęć, dyskusje dydaktyczne oraz duża ilość praktyki z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego to elementy wpływające na efektywność organizowanych przez nas szkoleń.

Warto przypomnieć, że polskie prawo nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pierwszej pomocy. Zgodnie z kodeksem pracy:

"Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej."

Po szczegóły dotyczące przebiegu kursu pierwszej pomocy zapraszamy na naszą stronę internetową.

 

wtorek, 28 sierpnia 2018

Środki ochrony indywidualnej dla elektryka


Środki ochrony indywidualnej dla elektryka/ pracowników zagrożonych porażeniem prądem/ łukiem elektrycznym


W dzisiejszym wpisie zastanowimy się nad tym, w jakie środki ochrony osobistej powinien zostać wyposażony pracownik wykonujący prace w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektryczne, a więc zagrożenie porażenie prądem bądź też porażenie łukiem.


Sprzęt ochrony osobistej elektryka


Zgodnie z polskimi przepisami pracownicy narażenie na zagrożenia elektryczne mają obowiązek stosować sprzęt PPE. Za dostarczenie tego sprzętu odpowiada pracodawca. Sprzęt PPE jest zaprojektowany i wykonany  w taki sposób, aby skutecznie chronić odpowiednie części ciała, a w szczególności głowę i korpus przed zagrożeniami wywołanymi wyładowaniem łukowym.  Każdorazowo przed zastosowaniem sprzętu PPE pracownik ma obowiązek dokonać jego oględzin w celu weryfikacji  jego stanu.

Jakie ubranie dla pracowników zagrożonych porażeniem prądem/ łukiem elektrycznym ?


Należy pamiętać, że zabronione jest stosowanie wszelkich ubrań ze sztucznych materiałów, jeżeli nie zostały one specjalnie zaprojektowane i wykonane w celach ochronnych. Spodnie i koszule powinny być bawełniane - w żadnym wypadku z tworzyw sztucznych, które podatne są na wysoką temperaturę, a w momencie kiedy zaczynają się palić, topią się, przylegając do skóry.

Kolejnym wymogiem jest stosowanie w trakcie wykonywania prac pod napięciem koszuli z długim rękawem. Krótki rękaw to odsłonięcie znacznej powierzchni rąk, które pozostają wówczas  bez osłony.

Należy pamiętać, że ubrania ognioodporne nie są niepalne.  Jaka jest zatem zasada ich działania? Pod wpływem bardzo wysokiej temperatury powstałej podczas wyładowania może dojść do zapalenia ubrania ognioodpornego, ale po ok. 2 sekundach płomień na takim ubraniu powinien wygasnąć samoczynnie po odcięciu ubrania od źródła energii. Ubranie PPE chronię skórę przed przedostaniem się ciepła, a więc przed oparzeniami co najmniej drugiego stopnia.

Oznakowanie ubrań ochronnych


Każde ubranie ochronne powinno zawierać kilka podstawowych informacji:

- energia zdarzenia, na którą zaprojektowano ubranie;

- informacja, czy ubranie spełnia wymagania ASTM F1506;

- dane producenta;

- instrukcję obsługi;

- kod systemu identyfikacji;

- rozmiar.  

Szkolenia bhp


Więcej wskazówek na temat bezpiecznej pracy osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z zagrożeniami  elektrycznymi  nasi Inspektorzy bhp przekazują na szkoleniach okresowych bhp. Program przeprowadzanych  szkoleń bhp zawsze  dostosowujemy do konkretnych stanowisk pracy, tak aby zoptymalizować efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Szkolenia bhp organizujemy dla naszych klientów na terenie całej Polski, gwarantując terminowość i konkurencyjne ceny.

Więcej szczegółów naszej oferty szkoleniowej bhp znajduje się na stronie  Zapraszamy.  


niedziela, 19 sierpnia 2018

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - bhp


Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - bhp

Dziś omówimy jeden z podstawowych tematów poruszanych podczas szkoleń okresowych bhp, a mianowicie zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.  Zastanowimy się nad tym, jak dochodzi do porażenia prądem elektrycznym, jak uniknąć porażenia oraz jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym.
Jak dochodzi do porażenia prądem elektrycznym?

Przyczyn porażeń prądem elektrycznym jest wiele. Do podstawowych należy zaliczyć nieostrożność, lekkomyślność, lekceważenie przepisów bhp,  niezaznajomienie się z instrukcją danego urządzenia czy też nieodpowiednią konserwację sprzętu. Często przyczyną porażenia prądem jest zwykła ludzka pomyłka.

Jakie są skutki porażenia prądem elektrycznym?

Porażenie prądem elektrycznym pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Działanie pośrednie prądu elektrycznego, a więc bez przepływu prądu przez ciało człowieka, może skutkować takimi urazami, jak oparzenia ciała (np. na skutek zwarcia elektrycznego bądź dotknięcia nagrzanych elementów), uszkodzenia wzroku spowodowane dużą jaskrawością łuku elektrycznego, uszkodzenia mechaniczne ciała wiążące się np. z upadkiem z wysokości. Przepływ prądu elektrycznego przez ciało ludzkie (tzw. prądu rażeniowego) może spowodować takie dolegliwości jak kurcze mięśni, zaburzenia oddechu i krążenia krwi, migotanie komór sercowych czy oparzenia skóry i wewnętrznych części ciała.

Jak uniknąć porażenia prądem elektrycznym?

W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym należy zastosować szereg środków ochrony przeciwporażeniowej. Przede wszystkim należy zadbać o zastosowanie ochrony przed dotykiem bezpośrednim (a więc stosowanie odpowiednich obudów i osłon) oraz ochrony przed dotykiem pośrednim (jak chociażby samoczynne wyłączenie zasilania). Należy również stosować wysokoczułe urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz wprowadzić odpowiednią organizację pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Jak już wspomnieliśmy, jedną z przyczyn porażeń prądem   jest nieznajomość instrukcji danego urządzenia. Aby więc zapobiec tego typu przypadkom, każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek zapoznania się i przestrzegania instrukcji urządzenia oraz zaleceń DTR.

Kolejnym działaniem prewencyjnym powinno być zadbanie o odpowiednią konserwację sprzętu elektrycznego i oświetleniowego. Czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane tylko i wyłączeni przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających uprawnienia SEP. Wszyscy pracownicy powinni zaś wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń czy instalacji elektrycznej bezzwłocznie zgłaszać uprawnionemu pracownikowi.

Jak ratować porażonego prądem elektrycznym?

Podstawową zasadą, o której należy pamiętać udzielając pierwszej pomocy osobie porażonej prądem, jest w pierwszej kolejności odłączenie porażonego od źródła prądu. Zanim tego nie zrobimy, pod żadnym pozorem nie wolno nam dotykać poszkodowanego. Źródło prądu należy odłączyć, używając przedmiotu, który nie przewodzi prądu (drewno, guma).

Następnie należy sprawdzić stan poszkodowanego -sprawdzamy czy dana osoba jest przytomna oraz czy oddycha. Należy bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe (jeśli jest taka możliwość, można zlecić to osobie trzeciej) i jeśli poszkodowany nie oddycha - przystąpić do reanimacji. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Należy pamiętać, aby do momentu przybycia pogotowia ratunkowego nie zostawiać poszkodowanego samego.

Szkolenia bhp wstępne i okresowe

Właścicieli firm zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp - wstępnych i okresowych dla pracowników i pracodawców. Szkolenia prowadzą doświadczeni Inspektorzy bhp, którzy dostosowują program szkolenia do konkretnych stanowisk pracy. Wysoki poziom merytoryczny zajęć to gwarancja zwiększenia bezpieczeństwa pracy w Państwa firmie. Po szczegóły dotyczące oferty szkoleniowej zapraszamy na stronę internetową https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp// .


poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Praca na wysokości - zasady bhp


Praca na wysokości - zasady bhp


Wiele prac związanych z produkcją, magazynowaniem, transportem, pielęgnacją zieleni, prac budowlanych, montażowych czy remontowych kwalifikuje się do tzw. prac na wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. pod pojęciem "pracy na wysokości" należy rozumieć pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Należy pamiętać, że prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, a upadek z wysokości jest częstą przyczyną wypadków, w tym wypadków śmiertelnych.  

 


Praca na wysokości - regulacje prawne


Zasady pracy na wysokości określają:

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - rozporządzenie określa warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych oraz pracy na wysokości;Ogólne zasady bhp pracy na wysokości

Prace na rusztowaniach, podestach roboczych, drabinach


Zgodnie ze wspomnianymi wyżej rozporządzeniami prace na wysokości należy przeprowadzać z zachowaniem kilku podstawowych zasad bhp. Postanowiliśmy stworzyć krótką listę zaleceń -  pozwoli ona uporządkować niezbędną wiedzę i  wyrobić nawyki niezbędne podczas prowadzenia prac na wysokości.

Organizując i wykonując  prace na wysokości pamiętaj o kilku podstawowych zasadach:

·         Na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka, a jeśli takiej nie ma przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób zapobiegający wypadnięciu osób. (§106 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.);

·         Pracy na wysokości nie wolno rozpoczynać bez dokładnego jej zaplanowania - co więcej,  należy zapewnić właściwy nadzór wykonywania tego typu pracy.

·         Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu ochronnego dostosowanego do specyfiki pracy na wysokości . Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy pracownicy potrafią we właściwy sposób posługiwać się przydzielonym im sprzętem ochronnym.

·         Jeśli dany rodzaj pracy na wysokości można wykonać przy użyciu takich urządzeń jak chociażby podesty, schodki przystawne, należy rezygnować z użycia drabin.

·         Prace na wysokości należy zorganizować tak, aby nie wiązały się z koniecznością wychylania się pracownika poza poręcz balustrady czy obrys urządzenia, na którym się znajduje.

·         Osoby pracujące przy montażu i demontażu rusztowań i ruchomych podestów roboczych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.

·         Użytkowanie rusztowania możliwe jest jedynie po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy bądź inną uprawnioną do tego osobę. Odbiór rusztowania musi zostać potwierdzony w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

·         Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczba i rozmieszczenie zakotwień rusztowania, jak również wielkość siły kotwiącej powinny zostać określone w projekcie rusztowania bądź też w dokumentacji producenta.

·         Rusztowania i podesty powinny być każdorazowo sprawdzane przez uprawnioną do tego osobę po silnym wietrze, opadach, przerwach w pracy dłuższych niż 10 dni oraz przechodzić przegląd okresowy nie rzadziej niż raz w miesiącu.
·         Należy pamiętać, że zarówno na rusztowaniu, jak i na ruchomym podeście roboczym musi być umieszczona tablica informacyjna zwierająca takie dane jak: wykonawca montażu rusztowania/ ruchomego podestu roboczego (z podaniem imienia i nazwiska), dopuszczalne obciążenia rusztowania/ pomostów/ podestu.

·         Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości ok. 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia (§ 138 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

·         W przypadku przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. (§ 139 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

·         Osoby, które korzystają z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych czy ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu (§ 142 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

·         Przy użytkowaniu drabin przenośnych należy pamiętać, że drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi 1 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić 75°.


Szkolenia bhp wstępne i okresowe/ usługi bhp dla firm/ opieka bhp na placu budowy

Firmy szukające wsparcia specjalistów w dziedzinie bhp zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usługowo-szkoleniową. Przeprowadzamy szkolenia bhp okresowe i wstępne pracowników i pracodawców (szczegóły pod linkiem).
Naszym klientom oferujemy również kompleksową opiekę bhp nad firmami oraz na placach budowy (link).

Naszą kadrę stanowią doświadczeni Inspektorzy BHP, Instruktorzy szkoleń UDT, operatorzy i konserwatorzy urządzeń technicznych. Zapewniamy sprawną i terminową realizację usług, pełen profesjonalizm i satysfakcję z naszych działań. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

wtorek, 9 stycznia 2018

Uraz kręgosłupa - pierwsza pomoc przedmedyczna

Uraz kręgosłupa - pierwsza pomoc przedmedyczna
Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej może okazać się niezbędna w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Posiadanie podstawowych wiadomości i umiejętności z tego zakresu pomoże podjąć stosowne i niezbędne kroki, jak również opanować nerwy - w nagłych wypadkach zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku często bywa decydujące.


Dziś kilka wskazówek dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa. Do urazu tego typu może dojść między innymi w wyniku upadku z wysokości, wypadku komunikacyjnego czy uderzenia w głowę. 

O tym, że mamy do czynienia z urazem kręgosłupa mogą wskazywać liczne objawy, w tym:
·         osłabienie;
·         drętwienie i zaburzenia czucia w kończyczanach;
·         niedowład kończyn;
·         trudności w wykonaniu ruchu ręką lub nogą;
·         ból szyi i pleców;
·         zaburzenia oddychania.
Jeśli podejrzewamy, że dana osoba może mieć uraz kręgosłupa, musimy podjąć następujące działania:

Ø  sprawdzić, czy poszkodowany zachował świadomość;
Ø  sprawdzić oddech poszkodowanego;
Ø  wezwać pogotowie -  o tym, jak prawidłowo powinien wyglądać meldunek we wcześniejszym wpisie - Zasady udzielania pierwszej pomocy

Pamiętajmy, że jeśli poszkodowany jest przytomny i oddycha, nie możemy go przenosić - pozostawiamy go w pozycji zastanej do czasu przyjazdu pogotowia!

Jak jeszcze możemy pomóc osobie poszkodowanej? Powinniśmy unieruchomić głowę, szyję i tułów poszkodowanego - zapewnienie stabilizacji ciała  na tym etapie jest bardzo ważne. Cały czas kontrolujmy oddech, tętno oraz świadomość poszkodowanego. W celu utrzymania drożności dróg oddechowych powinniśmy wysunąć żuchwę poszkodowanego, pamiętając by nie odginać głowy do tyłu. Cały czas musimy również dbać o komfort psychiczny poszkodowanego. 

W momencie, kiedy poszkodowany straci przytomność i oddech nie możemy zwlekać i musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pomimo podejrzenia urazu kręgosłupa musimy ostrożnie przełożyć poszkodowanego w pozycję neutralną, a więc tak, aby głowa znajdowała się w jednej osi z szyją i tułowiem (jeśli to możliwe korzystając z pomocy innych osób).

Wykonując resuscytację należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Mostek uciskamy na głębokość 5 cm, z częstotliwością 100 na minutę. Po wykonaniu 30 uciśnięć wykonujemy 2 oddechy ratownicze. W przypadku braku zabezpieczenia na twarzy (maski) możemy ograniczyć się do wykonywania masażu serca (bez sztucznego oddychania) - wykonujemy wówczas same uciśnięcia klatki piersiowej - poszkodowany ma większe szanse na przeżycie, niż gdybyśmy zaniechali jakichkolwiek działań.

Więcej na temat udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w kolejnych wpisach. A wszystkich zainteresowanych zdobyciem niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, w tym pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Wszystkie szczegóły dotyczące kursu znajdują się na stronie .
Zapraszamy.niedziela, 10 grudnia 2017

Wypadki przy pracy statystyki 2017 r.


Wypadki przy pracy statystyki 2017 r.


Główny Urząd Statystyczny udostępnił na swojej stronie wstępne statystyki dotyczące wypadków przy pracy w okresie I-III kwartał 2017 roku. Szczegółowe dane znajdziecie pod linkiem.
Z opracowania sygnalnego GUS wynika, że w okresie I-III kwartał 2017 roku liczba zgłoszonych poszkodowanych w wypadkach przy pracy wynosiła ogółem 56 140 osób, co oznacza, że była o 0,7% większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak możemy przeczytać w raporcie:
"Z liczby ogółem, 55630 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,6% więcej niż przed rokiem), 362 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 17,9% więcej), wypadkom śmiertelnym – 148 osób (tj. o 12,1% więcej niż w okresie I—III kwartał 2016 r.)."


Przyczyny wypadków przy pracy

Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyczyny wypadków przy pracy, pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownia - aż 60,7% wypadków przy pracy była tego skutkiem. Na kolejnych miejscach plasuje się:
·         niewłaściwy stan czynnika materialnego - 8,5% wypadków przy pracy;
·         brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym  - 7,2% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika - 6,6% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwa organizacja stanowiska pracy - 5,3% wypadków przy pracy;
·         inne przyczyny - 4,6% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwa organizacja prac - 4,2 % wypadków przy pracy;
·         nieużywanie sprzętu ochronnego - 1,5% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika - 1,4% wypadków przy pracy.

Czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku

Zgodnie z wynikami badań w chwili wypadku pracownicy wykonywali następujące czynności:
·          37,3% - poruszanie się;
·         16,9% - operowanie przedmiotami;
·         14,8% - transport ręczny;
·         12,5 % - prace narzędziami ręcznymi;
·         9,1% - obsługiwanie maszyn;
·         6,6 % - kierowanie/jazda środkami transportu/ obsługa maszyn i innych urządzeń;
·         2,5% -- obecność;
·         0,3 % - inne czynności.
Wydarzeniem powodującym uraz w aż 31,5% przypadków było zderzenie z/ uderzenie w nieruchomy obiekt, w  21,1% przypadków - zderzenie z / uderzenie w obiekt w ruchu, a w  18,8% przypadków - kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym.  14,1% przypadków to urazy powstałe w wyniku obciążenia psychicznego lub fizycznego pracowników.
Na koniec podsumowanie wskaźnika wypadkowości (a więc liczby poszkodowanych na 1000 pracujących) dla poszczególnych województw. Ogółem w Polsce wskaźnik ten wyniósł za okres I-III kwartał 2017 r. - 4,37. Najwyższy był w województwach:
·         dolnośląskim - 5,87;
·         warmińsko-mazurskim - 5,37,
a najniższy w województwach:
·         mazowieckim - 2,95   i
·         małopolskim - 3,28.


Źródło Opracowanie sygnalne MONITORING   RYNKU   PRACY Wypadki przy pracy w okresie I—III kwartał 2017 r. – dane wstępne.

A wszystkich pracodawców zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp - organizujemy szkolenia okresowe i szkolenia wstępne - dostosowując program szkoleń do profilu danej firmy. Dzięki temu pracownicy mają większą świadomość istniejących zagrożeń na danym stanowisku pracy, co przekłada się na mniejszą wypadkowość i zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Szczegóły oferty pod linkiem .
Zapraszamy.

środa, 1 listopada 2017

Zasady udzielania pierwszej pomocy


Zasady udzielania pierwszej pomocy


Każdy pracownik ma prawo do korzystania ze sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz ze środków do udzielania pierwszej pomocy. Realizacja tych kwestii leży po stronie pracodawcy - powinien zapewnić on punkty pierwszej pomocy w wydziałach, w których wykonywane są prace związane z dużym zagrożeniem wypadkowym oraz zestaw środków do udzielania pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach zakładu pracy.
Pamiętajmy, że ilość, umiejscowienie  oraz samo wyposażenie punktów pierwszej pomocy powinny uwzględniać rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń. W punktach udzielania pierwszej pomocy powinni działać jedynie pracownicy  do tego celu wyznaczeni, którzy odbyli stosowne szkolenie. Wykaz pracowników, którzy odbyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy powinien znajdować się w punktach pierwszej pomocy. Powinny być tam również wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

Poniższe zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej powinien znać każdy - jest to minimum, które w sytuacjach kryzysowych może uratować komuś życie.
Pamiętaj!
1. Na samym początku należy dokonać oceny zdarzenia i upewnić  się, czy nie ma dalszego zagrożenia. Jeśli pojawi się taka potrzeba, miejsce zdarzenia należy   zabezpieczyć.
2. Następny etap to sprawdzenie, czy poszkodowany reaguje. Jeśli poszkodowany reaguje i nie ma dalszego niebezpieczeństwa - należy zostawić go w pozycji, w jakiej go znaleźliśmy i wezwać pomoc. Co jednak jeśli poszkodowany nie reaguje? Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny należy głośno wezwać pomoc, a następnie przystąpić do udrożnienia dróg oddechowych i sprawdzenia czy oddycha. Jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo, należy położyć go w pozycji bezpiecznej (oczywiście tylko wtedy, jeśli nie pogorszy to jego stanu zdrowia). Następnie prosimy kogoś o sprowadzenie pomocy (oczywiście jeśli nie ma osób trzecich, sami musimy ją wezwać). Cały czas musimy  sprawdzać, czy poszkodowany oddycha prawidłowo.
Jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo - wyzywamy pomoc, a następnie przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (30:2 - 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 - oddechy). Jeśli nie możemy wykonywać oddechów ratowniczych, działania sprowadzamy do uciskania klatki piersiowej (bez przerwy).

Meldunek o wypadku - jak powinien wyglądać?
Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane:
- CO? - rodzaj wypadku np. upadek z rusztowania;
- GDZIE? - miejsce wypadku;
- ILE? - liczba poszkodowanych;
- JAK? - stan poszkodowanych;
- CO ROBISZ? - informacje o udzielonej dotychczas pomocy;
- KIM JESTEŚ? - dane personalne osoby wzywającej pomoc -numer telefonu, z którego dzwonisz.
Pamiętaj - nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki.
Więcej na temat udzielania pierwszej pomocy na naszej stronie internetowej.
Przypominamy, że Awans B.H.P. organizuje kursy pierwszej pomocy dla pracowników, jak również dla wszystkich tych, którzy chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zapraszamy.